ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΜΗΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Μανώλης Τσάμης: «Η Ελληνική Θρησκευτική Παράδοση», από: ekatevolos.ysee (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ «2003»), τελευταία πρόσβαση: 27η Λήγοντος Μεταγειτνιώνος του τέταρτου έτους της 698ης Ολυμπιάδος / 30. Αυγούστου 2016.

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου
Μανώλης Τσάμης, «Η Ελληνική Θρησκευτική Παράδοση».

Κύριον αντικείμενον μελετών της ελληνικής θεολογίας αποτελεί ο επιστητός κόσμος, (τα φυσικά φαινόμενα και οι νόμοι αυτών), και τα μυστήρια της φύσεως δια την επέκεινα θεογνωσία και κατανόησι του φυσικού κόσμου.
Οι Θεολογικές αναφορές τών προγόνων μας περί της δημιουργίας της ζωής, αποτελούν ενιαίο σύνολο επιστημονικών και φιλοσοφικών προσδιορισμών, παράδοσι η οποία σνεκροτήθη κατά το πέρασμα πολλών χιλιετιών.
Ο πλούτος καί η πολυμορφία της κάνουν αξιοθαύμαστη την ενυνπάρχουσα συνοχή, την συνάφεια καί την αλληλουχία μεταξύ τών διαφόρων θεολογικών Θεωριών της.
Φιλόσοφοι – στοχαστές διαφορετικών εποχών διετύπωσαν ταυτόσημα Θεολογικά αξιώματα, καί αυτό αποδεικνύει ότι αποτελεί πολιτειακόν εγκαθίδρυμα συστηματικώς διακείμενου επί τών φυσικών νόμων, και όχι συνονθύλευμα επινοημάτων. Όθεν αναπτύσσεται εις το διηνεκές το δυσπρόσιτον φιλοσοφικόν παράστημα καί η γενναιοψυχία τών Ελλήνων.
Η ελληνική θρησκευτική παράδοσις ουδεμία συγγένεια παρουσιάζει προς της Θεμελιώδεις αρχές τών θρησκευτικών δογμάτων, καί γι‘ αυτό δεν συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών τών κοσμοθεωριών συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να Θεωρηθή Θεοκρατική ούτε ανθρωποκεντρική. Αμφότερες οι άρχές αυτές αποτελούν Θεμέλια τών μονοθεϊκών Θρησκειών.
Η Θεοκρατική αντίληψης, ότι ελέω θεού το κράτος ευρίσκεται υπό την διακυβέρνησι τών εκπροσώπων – λειτουργών του, (άρα ηκοινωνική πρόοδος ανατίθεται στους προφήτες), ευρίσκει εν πλήρη αντιθέσει την παραδοσιακή αντίληψι. Η ζωή τών Ελλήνων είναι άκρως Θρησκευτική, άλλά το κράτος ευρίσκεται καθ‘ όλα στην βούλησι ελευθέρων αιρετών πολιτών.
Η ανθρωποκεντρική αντίληψης, (ότι σκοπός όλων τών ζώων είναι να υπηρετούν τον άνθρωπο), είναι καί αυτή ασυμβίβαστη. Η ελληνική κοσμοθεωρία αναγνωρίζει ωρισμένες εξέχουσες ιδιαιτερότητες στο γένος τών ανθρώπων, άλλά δεν αποδέχεται ηθικές μομφές εις βάρος των ζώων ούτε φυλετικές διακρίσεις μεταξύ τών λαών, εν γένει, σχετικώς προς την καταγωγή και την φυσική υπόστασι των όντων.
Στο σύνολο τών ελληνικήν Θεολογικών αξιωμάτων δυνάμεθα να διακρίνωμε τρείς βασικούς τομείς, ήτοι: την φιλοσοφική θεολογία, την πολιτική, και την μυθική (η ποιητική).

 

Werbeanzeigen