Δελφικά παραγγέλματα

Δελφικά παραγγέλματα – Η εγγύηση επιστροφής στον Έλληνα Άνθρωπο

Στυλιανός Αρίστων Κοροβίλας

Τα λεγόμενα Δελφικά παραγγέλματα αποτελούν για εμάς τους σύγχρονους Έλληνες ίσως ό,τι πιο πολύτιμο μας απέμεινε από τους πραγματικούς Έλληνες προγόνους μας. Λειτουργούν σαν μια πυξίδα στη καθημερινή ζωή μας, μια πυξίδα που μας δείχνει με μεγάλη ακρίβεια το δρόμο πίσω προς τον Ελληνισμό. Τα παραγγέλματα των Δελφών εξαγνίζουν τη ψυχή, ανυψώνουν το νου και θωρακίζουν το έθος μας από την χλεύη και φαυλότητα των χυδαίων, ώστε να μη καθορίζει η φαυλότητα τις ζωές μας. Διότι όπως είπε ο Ηράκλειτος: «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων». Υπό αυτό το πρίσμα συγκροτούν ένα εγχειρίδιο ζωής και αυτοβελτίωσης για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, είτε είναι Ορφικοί, είτε Πλατωνικοί, Περιπατητικοί, Επικούρειοι, Στωικοί, Κυνικοί, Κυρηναϊκοί ή Πυρρωνικοί. Τηρώντας τα παραγγέλματα των Δελφών, τον πυρήνα του ελληνικού αξιακού συστήματος, βαδίζουμε στα χνάρια των Σοφών και επιστρέφουμε εν τέλει στον Έλληνα Άνθρωπο. Από τα 147 δελφικά παραγγέλματα που διασώζει ο Ιωάννης Στοβαίος διάλεξα εκείνα που εμφανίζουν ιδιαίτερη χρησιμότητα για την καθημερινή ζωή ή διέπονται από διαχρονικότητα. Στους παρακάτω συνδέσμους παρατίθενται πληροφορίες για την ιστορία των παραγγελμάτων και μια λίστα με όλα τα 147 παραγγέλματα: «Το αρχαίο Μαντείο των Δελφών – Αναφορά σε κάποια από τα Δελφικά Παραγγέλματα» και «Δελφικά παραγγέλματα».

Ἕπου θεῷ.

001. Ἕπου θεῷ. Ακολούθα το θεό.
002. Νόμῳ πείθου. Να πειθαρχείς στο νόμο.
003. Θεοὺς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
004. Γονεῖς αἰδοῦ. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
005. Ἡττῶ ὑπὸ δικαίου. Παραδώσου στο δίκαιο.
006. Γνῶθι μαθών. Κατανόησε αυτό που μαθαίνεις.
007. Ἀκούσας νόει. Κατανόησε αυτό που θα ακούσεις.
008. Σαυτὸν ἴσθι. Να είσαι ο εαυτός σου.
013. Ἑστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
014. Ἄρχε σεαυτοῦ. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
015. Φίλοις βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
016. Θυμοῦ κράτει. Να συγκρατείς το θυμό σου.
019. Ὅρκῳ μὴ χρῶ. Μην ορκίζεσαι.
020. Φιλίαν ἀγάπα. Αγάπα τη φιλία.
021. Παιδείας ἀντέχου. Να προσηλώνεσαι στην παιδεία σου.
023. Σοφίαν ζήλου. Να αναζητάς τη σοφία.
025. Ψέγε μηδένα. Μην κατηγορείς κανένα.
026. Ἐπαίνει ἀρετήν. Να επαινείς την αρετή.
027. Πρᾶττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
028. Φίλοις εὐνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
029. Ἐχθροὺς ἀμύνου. Να αμύνεσαι κατά των εχθρών.
030. Εὐγένειαν ἄσκει. Να είσαι ευγενικός.
031. Κακίας ἀπέχου. Να απέχεις από την κακία.
035.
Ἄκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
036. Εὔφημος ἴσθι. Να έχεις καλή φήμη.
038. Μηδὲν ἄγαν. Τίποτα με υπερβολή.
039. Χρόνου φείδου. Να ξοδεύεις με σύνεση το χρόνο σου.
041. Ὕβριν μίσει. Να απεχθάνεσαι την αναίδεια.
042. Ἱκέτας αἰδοῦ. Να σέβεσαι τους ικέτες.
044. Υἱοὺς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
045. Ἔχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
046. Δόλον φοβοῦ. Να προσέχεις το δόλο.
047. Εὐλόγει πάντας. Μίλα με καλά λόγια για όλους.
048. Φιλόσοφος γίνου. Γίνε φίλος της σοφίας.
049. Ὅσια κρῖνε. Να διακρίνεις τα όσια.
050. Γνοὺς πρᾶττε. Να πράττεις με επίγνωση.
051. Φόνου ἀπέχου. Να απέχεις από φόνους.
053. Σοφοῖς χρῶ. Να συμβουλεύεσαι τους σοφούς.
054. Ἦθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
056. Ὑφορῶ μηδένα. Μην αντιμετωπίζεις κάποιον με υπεροψία.
057. Τέχνῃ χρῶ. Να κάνεις χρήση της ικανότητας σου.
059. Εὐεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
060. Φθόνει μηδενί. Μη φθονείς κανέναν.
063. Διαβολὴν μίσει. Να απεχθάνεσαι την συκοφαντία.
064. Δικαίως κτῶ. Να αποκτάς δίκαια.
065. Ἀγαθοὺς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
074. Αἰσχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
076. Εὐτυχίαν εὔχου. Να εύχεσαι για ευτυχία.
079. Ἐργάζου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα που μπορούν να κατακτηθούν.
080. Ἔριν μίσει. Να απεχθάνεσαι την έριδα.
081. Ὄνειδος ἔχθαιρε. Να εχθρεύεσαι το αίσχος.
082. Γλῶτταν ἴσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
083. Ὕβριν ἀμύνου. Να αμύνεσαι κατά την ύβριν.
084. Κρῖνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
088. Λέγε εἰδώς. Να μιλάς εν γνώσει.
089. Βίας μὴ ἔχου. Να μην είσαι βίαιος.
091. Ὁμίλει πρᾴως. Να ομιλείς με πραότητα.
093. Φιλοφρόνει πᾶσιν. Να είσαι ευγενικός σε όλους.
096. Σεαυτὸν εὖ ποίει. Να κάνεις καλό στον εαυτό σου.
097. Εὐπροσήγορος γίνου. Να είσαι προσιτός.
098. Ἀποκρίνου ἐν καιρῷ. Να αποκρίνεσαι έγκαιρα.
099. Πόνει μετ’ εὐκλείας. Να αγνωνίζεσαι με άξιο τρόπο.
100. Πρᾶττε ἀμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
101. Ἁμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
102. Ὀφθαλμοῦ κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
103. Βουλεύου χρόνῳ. Να συμβουλεύεις εγκαίρως.
105. Φιλίαν φύλαττε. Να φυλάττεις τη φιλία.
106. Εὐγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
107. Ὁμόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
108. Ἄρρητον κρύπτε. Να μην λες τα άρρητα.
112. Ἔχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
113. Γῆρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
114. Ἐπὶ ῥώμῃ μὴ καυχῶ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμη σου.
115. Εὐφημίαν ἄσκει. Να ασκείς την ιερή σιγή [πριν την θυσία].
116. Ἀπέχθειαν φεῦγε. Να αποφεύγεις την εχθρότητα.
117. Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
119. Κακίαν μίσει. Να απεχθάνεσαι την κακία.
121. Μανθάνων μὴ κάμνε. Μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
124. Οὓς τρέφεις, ἀγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
125. Ἀπόντι μὴ μάχου. Μην μάχεσαι τον απόντα.
126. Πρεσβύτερον αἰδοῦ. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
127. Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
128. Πλούτῳ ἀπίστει. Μη πιστεύεις στον πλούτο.
129. Σεαυτὸν αἰδοῦ. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
130. Μὴ ἄρχε ὑβρίζειν. Μην κυριαρχείς δια της ύβρεως.
131. Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
132. Θνῆσκε ὑπὲρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
134. Ἐπὶ νεκρῷ μὴ γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
135. Ἀτυχοῦντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
142. Τύχῃ μὴ πίστευε. Μην βασίζεσαι στην τύχη.
147. Τελευτῶν ἄλυπος. Να φτάνεις στο τέλος χωρίς λύπη.