ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Μαγικά λόγια του Ζωροάστρη μάγων: Σε σχόλια του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος και του Μιχαήλ Ψελλού, Αθήνα: Ενάλιος 1997
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Μαγικά λόγια των από Ζωροάστρου μάγων, Αθήνα: Ιδεοθέατρον 2000
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, Νόμων συγγραφή, Θεσσαλονίκη: Ζήτρος 2005
Μπαλόγλου, Χρήστος: Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος επί των πελοποννησιακών πραγμάτων, Αθήνα 2002

Καζά, Πηνελόπη Α.: Η ιστορικότητα των απόψεων του Γεώργιου Γεμιστού-Πλήθωνος για την κοινωνία και την πολιτική: Οι ανησυχίες και οι οραματισμοί του, Θεσσαλονίκη 2016
Καζάζης, Νεοκλής Γ.: Γεμιστός Πλήθων και ο κοινωνισμός κατά την Αναγέννησιν, Αθήνα 1994
Καραλής, Βρασίδας: Ωδή στον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα, Αθήνα 1992
Μανδηλάς, Κώστας Π.: Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων, Αθήνα 1997
Μπαλόγλου, Χρήστος: Πληθώνεια Οικονομικά Μελετήματα, Αθήνα 2001
Νικολάου, Θεόδωρος: Αι περί Πολιτείας και Δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού, Θεσσαλονίκη 1989
Πανταζάκος, Παναγιώτης: Ελευθερία της βούλησης και ηθικές αξίες στους Πλήθωνα, Rousseau και Wittgenstein, Αθήνα 2006
Πανταζάκος, Παναγιώτης: Πλήθων περί ζώων και ψυχής, Αθήνα 2012
Παπαθανασόπουλος, Θανάσης: Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων: Σκηνές του βίου του, Εκδ. Γιαλλελής 1998
Σπέντζας, Σάββας Π.: Γ. Γεμιστός-Πλήθων ο φιλόσοφος του Μυστρά: Οι οικονομικές, κοινωνικές και δημοσιονομικές του απόψεις, Αθήνα 1996