Ύμνος στον Δικταίο Δία

Ιώ, μέγιστε Κούρε,
χαίρέ μοι, Κρόνειε,
παγκρατές γάνος, βέβακες
δαιμόνων αγώμενος:
Δίκταν εις ενιαυτόν
έρπε καί γέγαθι μολπά,
τάν τοι κρέκομεν πακτίσι
μείξαντες άμ‘ αυλοίσιν,
καί στάντες αείδομεν τεόν
αμφί βωμόν ουερκή.
Ιώ, μέγιστε Κούρε,
χαίρέ μοι Κρόνειε,
παγκρατές γάνος, βέβακες
δαιμόνων αγώμενος:
Δίκταν εις ενιαυτόν
έρπε καί γέγαθι μολπά.
“Ενθα γάρ σέ, παίδ‘ άμβροτον,
ασπιδ[ηφόροι τροφήες]
παρ‘ `Ρέας λαβόντες πόδα
κ[ρούοντες αντάχον.]
Ιώ, μέγιστε Κούρε,
χαίρέ μοι Κρόνειε,
παγκρατές γάνος, βέβακες
δαιμόνων αγώμενος:
Δίκταν εις ενιαυτόν
έρπε καί γέγαθι μολπά:
τά]ς καλάς ‚Αός.
Ιώ, μέγιστε Κούρε,
χαίρέ μοι Κρόνειε,
παγκρατές γάνος, βέβακες
δαιμόνων αγώμενος:
Δίκταν εις ενιαυτόν
έρπε καί γέγαθι μολπά.
[‚~Ωραι δέ βρ]ύον κατήτος,
καί βροτός Δίκα κατήχε,
[καί πάντα δι]ή?πε ζώ<ι>‘
α φίλολβος Ειρήνα.
Ιώ, μέγιστε Κούρε,
χαίρέ μοι, Κρόνειε,
παγκρατές γάνος, βέβακες
δαιμόνων αγώμενος:
Δίκταν εις ενιαυτόν
έρπε καί γέγαθι μολπά.
Α[μίν θόρε, κες στα]μνία,
καί θόρ‘ εύποκ‘ ε[ς ποίμνια,
κες λάϊ]α καρπών θόρε,
κες τελες[φόρος αγρός.
Ιώ, μέγιστε Κούρε,
χαίρέ μοι, Κρόνειε,
παγκρατές γάνος, βέβακες
δαιμόνων αγώμενος:
Δίκταν εις ενιαυτόν
έρπε καί γέγαθι μολπά.
Θόρε κες] πόληας αμών
θόρε κες ποντοπόρος νάας,
θόρε κες ν?[έος πολ]είτας,
θόρε κες Θέμιν κλ[ειτάν.
Ιώ, μέγιστε Κούρε,
χαίρέ μοι Κρόνειε,
παγκρατές γάνος, βέβακες
δαιμόνων αγώμενος:
Δίκταν εις ενιαυτόν
έρπε καί γέγαθι μολπά.