Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: Σχετικα με εμάς

Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας: «Σχετικα με εμάς», στο: hierophants.blogspot (Μαρτίου 2014), τελευταία πρόσβαση: 24. Ελαφηβολιών 2792 / 01. Απριλίου 2016. Επίσημη ιστοσελίδα. [Κείμενο από το επίσημο μπλογκ της ομάδας «Ιεροφάντες της Ελληνικής Θρησκείας». Αναδημοσίευση με τη ρητή άδεια της ομάδας.]

Σχετικὰ μὲ ἐμᾶς

Ἡ κίνηση «ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ» ἀπαρτίζεται ἀπὸ ἄτομα μὲ ἐλεύθερη σκέψη, ἀνοιχτὸ μυαλὸ καὶ αὐτογνωσία, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν μὲ εὐσέβεια τοὺς πατρώους Θεοὺς τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας.
Ἡ ὀνομασία «ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ» ἐπιλέχθηκε γιὰ νὰ δηλώσει τὸν σεβασμὸ σὲ ὅλους τοὺς προγόνους μας, ποὺ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες μετέδιδαν ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιὰ τὴ γνώση γιὰ τοὺς Θεούς, τὴν Ἑλληνικὴ Λατρεία καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Μυστήρια. Ἡ συγκεκριμένη ὀνομασία σὲ καμία περίπτωση δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἐκφράζει ἔπαρση, ἰδιοτέλεια ἢ ὑπέρμετρο «ΕΓΩ».
Ἱεροφάντης θεωρεῖται ὁ κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔχει συλλάβει τὴ φύση τῶν Θεῶν καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας καὶ εἶναι ἱκανὸς νὰ μεταδώσει τὴ γνώση αὐτὴ καὶ στοὺς ἄλλους ἀνθρώπους· νὰ τοὺς φανερώσει, δηλαδή, ὅπως δηλώνει ἡ λέξη «ἱεροφάντης», τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Ὅποιος ἀκολουθεῖ μὲ εὐσέβεια τοὺς Θεούς, δύναται, στὸν βαθμὸ ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει ἡ θνητὴ φύση του, νὰ προσεγγίσει καὶ νὰ γνωρίσει τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια, τὰ Ρητὰ καὶ Ἄρρητα τῆς Ἕλληνικῆς Θρησκείας
Ἡ κίνηση «ΙΕΡΟΦΑΝΤΕΣ» δὲν ἀποσκοπεῖ μόνο στὴν ἀνάδειξη καὶ διαφύλαξη τῆς συνέχειας τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκείας, ἀλλὰ ἐπίσης ΚΑΛΕΙ ὅλους τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀκολουθήσουν μὲ εὐσέβεια τοὺς πατρώους Θεοὺς καὶ μέσῳ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου νὰ γίνουν ἱεροφάντες.

logo 002 03